Jump to content
andromed

Πώς να προχωρήσουμε ταχύτερα με τα XP

Recommended Posts

πώς να προχωρήσουμε ταχύτερα xp

Services You Can Disable Υπηρεσίες μπορείτε να απενεργοποιήσετε

There are quite a few services you can disable from starting automatically. Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκκίνηση αυτόματα.

This would be to speed up your boot time and free resources. Αυτό θα είναι να επιταχύνει το χρόνο εκκίνησης και ελεύθερη πόρων.

They are only suggestions so I suggestion you read the description of each one when you run Services Αυτές είναι μόνο προτάσεις γι 'υπόδειξη να διαβάσετε την περιγραφή της κάθε μία κατά την εκτέλεση Υπηρεσίες

and that you turn them off one at a time. και ότι η μετατροπή τους από ένα κάθε φορά.

Some possibilities are: Ορισμένες δυνατότητες:

Alerter Alerter

Application Management Εφαρμογή Διαχείρισης

Clipbook Clipbook

Fast UserSwitching Fast UserSwitching

Human Interface Devices Ανθρώπινα Interface Devices

Indexing Service Indexing Service

Messenger Messenger

Net Logon Net Logon

NetMeeting NetMeeting

QOS RSVP QOS RSVP

Remote Desktop Help Session Manager Remote Desktop Help Session Manager

Remote Registry Απομακρυσμένου μητρώου

Routing & Remote Access Routing & Remote Access

SSDP Discovery Service SSDP Discovery Service

Universal Plug and Play Device Host Universal Plug and Play Device Host

Web Client Web Client

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

Cleaning the Prefetch Directory Καθαρισμός του Prefetch Directory

WindowsXP has a new feature called Prefetch. WindowsXP έχει μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται Prefetch. This keeps a shortcut to recently used programs. Αυτό κρατά μια συντόμευση για να χρησιμοποιείται πρόσφατα προγράμματα.

However it can fill up with old and obsolete programs. Ωστόσο, μπορούν να γεμίσουν με παλιά και απαρχαιωμένα προγράμματα.

To clean this periodically go to: Για τον καθαρισμό περιοδικά αυτό πηγαίνετε στο:

Star / Run / Prefetch Star / Run / Prefetch

Press Ctrl-A to highlight all the shorcuts Πατήστε Ctrl-A για να τονίσει όλα τα shorcuts

Delete them Διαγραφή τους

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

Not Displaying Logon, Logoff, Startup and Shutdown Status Messages Δεν Εμφανίζονται Logon, Logoff, εκκίνησης και τερματισμού Status μηνύματα

To turn these off: Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις off:

Start Regedit Start Regedit

Go to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem

If it is not already there, create a DWORD value named DisableStatusMessages Αν δεν είναι ήδη εκεί, να δημιουργήσει μια τιμή DWORD που ονομάζεται DisableStatusMessages

Give it a value of 1 Δώστε την τιμή 1

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

Clearing the Page File on Shutdown Εκκαθάριση αρχείου για την Σελίδα Shutdown

Click on the Start button Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη

Go to the Control Panel Πηγαίνετε στο Control Panel

Administrative Tools Administrative Tools

Local Security Policy Τοπική Πολιτική Ασφαλείας

Local Policies Τοπικές Πολιτικές

Click on Security Options Πατήστε Επιλογές για την ασφάλεια

Right hand menu - right click on "Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefile" Δεξί μενού χέρι - δεξί κλικ πάνω "Shutdown: Χωρίς κωδικοποίηση σελιδοποίησης εικονικής μνήμης"

Select "Enable" Επιλέξτε "Ενεργοποίηση"

Reboot Reboot

For regedit users..... Για regedit χρήστες .....

If you want to clear the page file on each shutdown: Αν θέλετε να διαγράψετε το φάκελο για κάθε σελίδα shutdown:

Start Regedit Start Regedit

Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementClearPageFileAtShutdown Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementClearPageFileAtShutdown

Set the value to 1 Ορίστε την τιμή σε 1

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

No GUI Boot Δεν GUI Boot

If you don't need to see the XP boot logo, Αν δεν χρειάζεστε για να δείτε το λογότυπο εκκίνησης XP,

Run MSCONFIG Run MSCONFIG

Click on the BOOT.INI tab Κάντε κλικ στην καρτέλα BOOT.INI

Check the box for /NOGUIBOOT Επιλέξτε το πλαίσιο για την / NOGUIBOOT

--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------

Speeding the Startup of Some CD Burner Programs Η επίσπευση της εκκίνησης των Ορισμένα CD Burner Προγράμματα

If you use program other than the native WindowsXP CD Burner software, Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εκτός από τη μητρική WindowsXP CD burner λογισμικό,

you might be able to increase the speed that it loads. μπορεί να είστε σε θέση να αυξήσει την ταχύτητα που φορτώνει.

Go to Control Panel / Administrative Tools / Services Πηγαίνετε στο Control Panel / Administrative Tools / Services

Double-click on IMAPI CD-Burning COM Service Κάντε διπλό κλικ στο IMAPI CD-Burning COM Service

For the Startup Type, select Disabled Για τον τύπο εκκίνησης, επιλέξτε άτομα με ειδικές ανάγκες

Click on the OK button and then close the Services window Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το παράθυρο Υπηρεσίες

If you dont You should notice Εάν dont Μπορείτε να παρατηρήσετε

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

Getting Rid of Unread Email Messages Η απαλλαγή από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που Unread

To remove the Unread Email message by user's login names: Για να αφαιρέσετε το Unread Email μήνυμα σύνδεσης του χρήστη με τα ονόματα:

Start Regedit Start Regedit

For a single user: Go to HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail Για ένα μεμονωμένο χρήστη: Πηγαίνετε στην HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail

For all users: Go to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail Για όλους τους χρήστες: Πηγαίνετε στην HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUnreadMail

Create a DWORD key called MessageExpiryDays Δημιουργήστε ένα κλειδί DWORD που ονομάζεται MessageExpiryDays

Give it a value of 0 Δώστε την τιμή 0

------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------

Decreasing Boot Time Μείωση Boot Time

Microsoft has made available a program to analyze and decrease the time it takes to boot to WindowsXP Η Microsoft έχει διαθέσει ένα πρόγραμμα για την ανάλυση και την μείωση του χρόνου που χρειάζεται για την εκκίνηση σε WindowsXP

The program is called BootVis Το πρόγραμμα ονομάζεται BootVis

Uncompress the file. Αποσυμπιέσετε το αρχείο.

Run BOOTVIS.EXE Εκτελέστε BootVis.exe

For a starting point, run Trace / Next Boot + Driver Delays Για ένα σημείο εκκίνησης, εκτελέστε Trace / Next Boot + Driver Καθυστερήσεις

This will reboot your computer and provide a benchmark Αυτό θα κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς

After the reboot, BootVis will take a minute or two to show graphs of your system startup. Μετά την επανεκκίνηση, BootVis θα λάβει ένα λεπτό ή δύο για να δείτε γραφικές εκκίνηση του συστήματός σας.

Note how much time it takes for your system to load (click on the red vertical line) Σημειώστε πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτώσει το σύστημά σας (κάντε κλικ πάνω στο κόκκινο κατακόρυφη γραμμή)

Then run Trace / Optimize System Τότε τρέχει Trace / Βελτιστοποίηση Συστήματος

Re-Run the Next Boot + Drive Delays Εκτελέστε ξανά το Next Boot Drive + Καθυστερήσεις

Note how much the time has decreased Σημειώστε πόσο ο χρόνος έχει μειωθεί

Mine went from approximately 33 to 25 seconds. Mine αυξήθηκε από περίπου 33 έως 25 δευτερόλεπτα.

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

Increasing Graphics Performance Η αύξηση της απόδοσης γραφικών

By default, WindowsXP turns on a lot of shadows, fades, slides etc to menu items. Από προεπιλογή, WindowsXP ενεργοποιεί πολλές σκιές, fades, διαφάνειες κτλ με τα στοιχεία μενού.

Most simply slow down their display. Οι περισσότεροι απλώς επιβραδύνουν τους απεικόνιση.

To turn these off selectively: Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις off επιλεκτικά:

Right click on the My Computer icon Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα My Computer

Select Properties Επιλέξτε Ιδιότητες

Click on the Advanced tab Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced

Under Performance, click on the Settings button Βάσει απόδοσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις

To turn them all of, select Adjust for best performance Για να μετατραπούν όλα, επιλέξτε Ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση

My preference is to leave them all off except for Show shadows under mouse pointer and Show window contents while dragging Προτίμησή μου είναι να τους αφήσουν εκτός από όλα τα εκτός Δείτε σκιές υπό δείκτη του ποντικιού και Παρουσίαση παράθυρο περιεχόμενο κατά τη μετακίνηση

--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

Increasing System Performance Η αύξηση της απόδοσης του συστήματος

If you have 512 megs or more of memory, you can increase system performance Αν έχετε 512 megs ή περισσότερες από μνήμης, μπορείτε να αυξήσει την απόδοση του συστήματος

by having the core system kept in memory. από το κεντρικό σύστημα που διατηρούνται στη μνήμη.

Start Regedit Start Regedit

Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementDisablePagingExecutive Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementDisablePagingExecutive

Set the value to be 1 Ορίστε την τιμή σε 1

Reboot the computer Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή

--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

Increasing File System Caching Αύξηση File System Caching

To increase the amount of memory Windows will locked for I/O operations: Για να αυξηθεί το ποσό της μνήμης του Windows θα κλειδωθεί για I / O εργασίες:

Start Regedit Start Regedit

Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management Πηγαίνετε στο HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Διαχείρισης

Edit the key IoPageLockLimit Επεξεργασία των βασικών IoPageLockLimit

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------

Resolving Inability to Add or Remove Programs Η επίλυση Αδυναμία Προσθαφαίρεση προγραμμάτων

If a particular user cannot add or remove programs, there might be a simple registry edit neeed. Εάν ένας συγκεκριμένος χρήστης δεν μπορεί να προσθέσετε ή να καταργήσετε προγράμματα, ενδέχεται να είναι ένα απλό μητρώο επεξεργαστείτε neeed.

Go to HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesUninstall Πηγαίνετε στο HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesUninstall

Change the DWORD NoAddRemovePrograms to 0 disable it Αλλάξτε την τιμή DWORD NoAddRemovePrograms να απενεργοποιήσει 0

4096 - 32megs of memory or less 4096 - 32megs της μνήμης ή λιγότερο

8192 - 32+ megs of memory 8192 - 32 + megs της μνήμης

16384 - 64+ megs of memory 16384 - 64 + megs της μνήμης

32768 - 128+ megs of memory 32768 - 128 + megs της μνήμης

65536 - 256+ megs of memory 65536 - 256 + megs της μνήμης

me metafrasei elpizw na boithisei:sHa_thumbgoodjob:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε λογαριασμό ή συνδεθείτε

Πρέπει να είστε μέλος για να έχετε την δυνατότητα να σχολιάσετε

Δημιουργήστε λογαριασμό

Εγγραφείτε γρήγορα, εύκολα, και δωρεάν.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Συνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό?

Συνδεθείτε τώρα


Σχετικα με το shopforum.gr

Shopforum.gr: Η πρώτη κοινότητα καταναλωτών για ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών όσον αφορά τις αγορές καθώς, και την αξιολόγηση των προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν αγοράσει ήδη τα μέλη της.

Ακολουθήστε μας

Facebook

Τελευταία tweets

Διαφήμιση

×